top of page

Top 10

 1. Tapuit

 2. Eider

 3. Lepelaar

 4. Rotgans

 5. Bruine Kiekendief

 6. Graspieper

 7. Putter

 8. Tjiftjaf

 9. Drieteenstrandloper

 10. Roodborsttapuit

Kansje!

 1. Roodhalsgans

 2. Bladkoning

 3. Ruigpootbuizerd

recente waarnemingen op waarneming.nl

Schiermonnikoog

Compact vogelparadijs, zo laat Schiermonnikoog zich het  best omschrijven. Zeker in voor- en najaar, wanneer miljoenen vogels zich tegoed doen aan de vetpotten van de Waddenzee. En laat vooral een stevige noordenwind je niet weerhouden het strand te bezoeken. Juist dan duiken klassieke zeevogels als pijlstormvogel, Jan-van-Gent, alk en zeekoet op! De hot spots op de kaart voeren je door een variëteit aan biotopen zoals polders, kwelders, stranden en plassen. Een fietstocht van twintig kilometer langs kanoetstrandloper, dwergstern, rotgans, strandleeuwerik, smelleken, sneeuwgors, slechtvalk en eidereend. Schiermonnikoog is met recht één van Frieslands kroonjuwelen. Een kleine weliswaar, maar wie zegt dat kwaliteit in het formaat schuilt?

 

schier2.gif
schiermonnikoog.jpg
schiermonnikoogachtergrond.gif

(1) Polder
(53.47518, 6.19861)

In herfst brandgans, rotgans en goudplevier. 

 

(2) Kwelder
(53.46965, 6.20727)

 

Eidereend, bergeend, kluut. Herfst: zilverplevier, rosse grutto, steenloper, wulp. Winter: oeverpieper, frater.

 

(3) Kooiplas

(53.48327, 6.1988)

 

Veel zangers met In najaar kans op bladkoning en siberische tjiftjaf. Gedurende voorjaarstrek mogelijk draaihals.

 

(4) Kobbeduinen
(53.48704, 6.22032)

 

Najaar: grote zilverreiger. Winter: brilduiker, kleine en wilde zwaan, nonnetje, slechtvalk. Kans op ijseend, kuifduiker en geoorde fuut. Vooral in april/mei kans op dwergmeeuw.

(5) Bunker
(53.48739, 6.18255)

Goede plek om roofvogeltrek te volgen. Verder zijn hier zeldzaamheden ontdekt als Pallas' boszanger, steppenkiekendief en Siberische boompieper.

(6) Badpaviljoen
(53.50254, 6.18873)

In najaar goede stek voor zeevogeltrek. Kans op  zwarte zee-eend, roodkeelduiker, stormvogel, Jan-van-Gent, grauwe pijlstormvogel, alk, zeekoet en jagers.

(7) Seedune
(53.48523, 6.15852)

Duinvallei met in voorjaar o.a. fluiter, braamsluiper, zwartkop, houtsnip.Mei en nazomer kans op beflijster. In naaldbos winters goudhaan, staart- en kuifmees.

(8) Vuurtoren en strand
(53.48927, 6.13826)

Omgeving vuurtoren in voorjaar tapuit, beflijster, roodborsttapuit, kneu. In najaar o.a. geelgors, slechtvalk, houtsnip. Winter: keep, blauwe kiekendief. Met enig fortuin een draaihals.Op strand bij paal 3 in voorjaar o.a. strandplevier en strandleeuwerik. In najaar vooral in oktober kans op ijsgors en bokje.

(9) Westerplas

(53.47193, 6.15255)

Voorjaar o.a. veel zangvogels, lepelaar, tafeleend, slobeend, brilduiker.

(10) Dijk en kwelder
(53.46671, 6.1523)

Het Rif, kwelder met hoogwatervluchtplaats. Voor- en najaar: Bonte strandloper, zilver-, bontbek- en strandplevier. Winter: frater, strandleeuwerik en sneeuwgors.

bottom of page